________________________________ 
Species   Callithomia hezia

Callithomia hezia wellingi

R. Fox, 1968

Hezia Clearwing

SW Mexico (S Oaxaca; Sierra
Madre del Sur)

Callithomia hezia hedila

Godman & Salvin, 1879

Hezia Clearwing

SE Mexico to Guatemala

Callithomia hezia hezia

(Hewitson, [1854])

Hezia Clearwing

SE Mexico to Honduras

Callithomia hezia smalli

R. Fox, 1968

Hezia Clearwing

Panama