________________________________ 
Chlosyne definita anastasia (Hemming, 1934);   Definite Checkerspot,   Comments: C & NW Mexico.

Chlosyne definita anastasia

(Hemming, 1934)

Definite Checkerspot

C & NW Mexico