________________________________ 
Chlosyne gorgone gorgone (Hübner, 1810);   Gorgone Checkerspot,   Comments:  .

Chlosyne gorgone gorgone

(Hübner, 1810)

Gorgone Checkerspot