________________________________ 
Chlosyne gorgone carlota (Reakirt, 1866);   Gorgone Checkerspot,   Comments:  .

Chlosyne gorgone carlota

(Reakirt, 1866)

Gorgone Checkerspot