________________________________ 
Species   Chlosyne harrisii

Chlosyne harrisii harrisii

(Scudder, 1863)

Harris's Checkerspot

 

Chlosyne harrisii albimontana

(Avinoff, 1930)

Harris's Checkerspot

 

Chlosyne harrisii liggetti

(Avinoff, 1930)

Harris's Checkerspot

 

Chlosyne harrisii hanhami

(J. Fletcher, 1903)

Harris's Checkerspot