________________________________ 
Species   Chlosyne leanira

Chlosyne leanira oregonensis

Bauer, 1975

Leanira Checkerspot

 

Chlosyne leanira leanira

(C. Felder & R. Felder, 1860)

Leanira Checkerspot

 

Chlosyne leanira obsoleta

(Hy. Edwards, 1877)

Leanira Checkerspot

 

Chlosyne leanira nebularum

(Austin & M. Smith, 1998)

Leanira Checkerspot

 

Chlosyne leanira elegans

(Priestaf & J. Emmel, 1998)

Leanira Checkerspot

 

Chlosyne leanira wrightii

(W. H. Edwards, 1886)

Leanira Checkerspot

 

Chlosyne leanira austrima

(Austin & M. Smith, 1998)

Leanira Checkerspot

 

Chlosyne leanira alma

(Strecker, [1878])

Leanira Checkerspot

 

Chlosyne leanira basinensis

(Austin & M. Smith, 1998)

Leanira Checkerspot

 

Chlosyne leanira flavodorsalis

(Austin & M. Smith, 1998)

Leanira Checkerspot