________________________________ 
Chlosyne leanira nebularum (Austin & M. Smith, 1998);   Leanira Checkerspot,   Comments:  .

Chlosyne leanira nebularum

(Austin & M. Smith, 1998)

Leanira Checkerspot