________________________________ 
Chlosyne leanira obsoleta (Hy. Edwards, 1877);   Leanira Checkerspot,   Comments:  .

Chlosyne leanira obsoleta

(Hy. Edwards, 1877)

Leanira Checkerspot