________________________________ 
Chlosyne palla australomontana J. Emmel, T. Emmel & Mattoon, 1998;   Northern Checkerspot,   Comments:  .

Chlosyne palla australomontana

J. Emmel, T. Emmel & Mattoon,
1998

Northern Checkerspot