________________________________ 
Species   Eurybia elvina

Eurybia elvina elvina

Stichel, 1910

Blind Eurybia

E & W Mexico to Panama