________________________________ 
Euselasia eucrates leucorrhoa (Godman & Salvin, 1878);   Godman's Euselasia,   Comments: SE Mexico to Venezuela.

Euselasia eucrates leucorrhoa

(Godman & Salvin, 1878)

Godman's Euselasia

SE Mexico to Venezuela