________________________________ 
Species   Euselasia midas

Euselasia midas crotopiades

Stichel, 1919

Midas Euselasia

Costa Rica to Colombia