________________________________ 
Euselasia midas crotopiades Stichel, 1919;   Midas Euselasia,   Comments: Costa Rica to Colombia.

Euselasia midas crotopiades

Stichel, 1919

Midas Euselasia

Costa Rica to Colombia