________________________________ 
Species   Euselasia pontasis

Euselasia pontasis

Callaghan, Llorente & Luis, 2007

Pointed Euselasia

SE Mexico (VER, CHIS)