________________________________ 
Species   Euselasia portentosa

Euselasia portentosa

Stichel, 1927

Black Euselasia

Costa Rica