________________________________ 
Exoplisia hypochalybe hypochalybe (C. Felder & R. Felder, 1861);   Many-banded Metalmark,   Comments: S Mexico to Colombia.

Exoplisia hypochalybe
hypochalybe

(C. Felder & R. Felder, 1861)

Many-banded Metalmark

S Mexico to Colombia