________________________________ 
Glaucopsyche lygdamus lygdamus (E. Doubleday, 1841);   Silvery Blue,   Comments:  .

Glaucopsyche lygdamus lygdamus

(E. Doubleday, 1841)

Silvery Blue