________________________________ 
Glaucopsyche lygdamus mildredae F. Chermock, 1945;   Silvery Blue,   Comments:  .

Glaucopsyche lygdamus mildredae

F. Chermock, 1945

Silvery Blue