________________________________ 
Species   Hermathena oweni

Hermathena oweni

Schaus, 1913

Peppered Metalmark

SE Mexico to Costa Rica