________________________________ 
Species   Hypostrymon critola

Hypostrymon critola

(Hewitson, 1874)

Sonoran Hairstreak

S AZ, BCS, W Mexico to GRO