________________________________ 
Species   Ithomia celemia

Ithomia celemia plaginota

Butler & H. Druce, 1872

Celemia Clearwing

Costa Rica & Panama

Ithomia celemia

Hewitson, [1854] (Panamanian
segregate)

Celemia Clearwing

Panama