________________________________ 
Species   Ithomiola cribralis

Ithomiola cribralis

(Stichel, 1915)

Cloud-spotted Metalmark

C Panama to W Ecuador