________________________________ 
Species   Ithomiola theages

Ithomiola theages tessera

Hall, 2005

White-spotted Metalmark

SE Mexico to Costa Rica

Ithomiola theages theages

(Godman & Salvin, 1878)

White-spotted Metalmark

Costa Rica to NW Ecuador