________________________________ 
Species   Lasaia sessilis

Lasaia sessilis

Schaus, 1890

Gray Lasaia

E & S Mexico to Costa Rica