________________________________ 
Species   Mechanitis lysimnia

Mechanitis lysimnia utemaia

Reakirt, 1866

Lysimnia Tigerwing

E & SW Mexico to Costa Rica

Mechanitis lysimnia labotas

Distant, 1876

Lysimnia Tigerwing

Costa Rica

Mechanitis lysimnia macrinus

Hewitson, 1860

Lysimnia Tigerwing

Panama & Colombia