________________________________ 
Melanis acroleuca huasteca J. White & A. White, 1989;   White-tipped Metalmark,   Comments: E Mexico.

Melanis acroleuca huasteca

J. White & A. White, 1989

White-tipped Metalmark

E Mexico