________________________________ 
Species   Ministrymon azia

Ministrymon azia

(Hewitson, 1873) (1860)

Gray Ministreak

[= guacanagari], SE AZ & S TX
(strays) to Argentina, Antilles