________________________________ 
Morpho polyphemus polyphemus Westwood, 1850;   White Morpho,   Comments: SE AZ (rare stray), W Mexico to El Salvador.

Morpho polyphemus polyphemus

Westwood, 1850

White Morpho

SE AZ (rare stray), W Mexico to
El Salvador