________________________________ 
Species   Oxeoschistus tauropolis

Oxeoschistus tauropolis

(Westwood, [1850]) (W Mexican
segregate)

Yellow-patched Satyr

SW Mexico

Oxeoschistus tauropolis

(Westwood, [1850]) (Typical
segregate)

Yellow-patched Satyr

E Mexico to Panama