________________________________ 
Plebejus icarioides pheres (Boisduval, 1852);   Boisduval's Blue,   Comments:  .

Plebejus icarioides pheres

(Boisduval, 1852)

Boisduval's Blue