________________________________ 
Polygonia oreas oreas (W. H. Edwards, 1869);   Oreas Anglewing,   Comments:  .

Polygonia oreas oreas

(W. H. Edwards, 1869)

Oreas Anglewing