________________________________ 
Polygonia oreas silenus (W. H. Edwards, 1870);   Oreas Anglewing,   Comments:  .

Polygonia oreas silenus

(W. H. Edwards, 1870)

Oreas Anglewing