________________________________ 
Species   Pyrrhogyra otolais

Pyrrhogyra otolais otolais

H. Bates, 1864

Double-banded Banner

E & W Mexico to Panama