________________________________ 
Speyeria aphrodite columbia (Hy. Edwards, 1877);   Aphrodite Fritillary,   Comments:  .

Speyeria aphrodite columbia

(Hy. Edwards, 1877)

Aphrodite Fritillary