________________________________ 
Speyeria aphrodite whitehousei (Gunder, 1932);   Aphrodite Fritillary,   Comments:  .

Speyeria aphrodite whitehousei

(Gunder, 1932)

Aphrodite Fritillary