________________________________ 
Speyeria atlantis pahasapa Spomer, Scott & Kondla, 1998;   Atlantis Fritillary,   Comments:  .

Speyeria atlantis pahasapa

Spomer, Scott & Kondla, 1998

Atlantis Fritillary