________________________________ 
Speyeria atlantis sorocko Scott, Kondla & Spomer, 1998;   Atlantis Fritillary,   Comments:  .

Speyeria atlantis sorocko

Scott, Kondla & Spomer, 1998

Atlantis Fritillary