________________________________ 
Speyeria egleis yolaboli J. Emmel & T. Emmel, 1998;   Great Basin Fritillary,   Comments:  .

Speyeria egleis yolaboli

J. Emmel & T. Emmel, 1998

Great Basin Fritillary