________________________________ 
Speyeria hydaspe davisi J. Emmel, T. Emmel & Mattoon, 1998;   Hydaspe Fritillary,   Comments:  .

Speyeria hydaspe davisi

J. Emmel, T. Emmel & Mattoon,
1998

Hydaspe Fritillary