________________________________ 
Species   Strymon megarus

Strymon megarus

(Godart, [1824])

Megarus Scrub-Hairstreak

Mexico to S Brazil