________________________________ 
Species   Symmachia threissa

Symmachia threissa threissa

Hewitson, 1870

White-notched Metalmark

Nicaragua to Colombia