________________________________ 
Species   Symmachia xypete

Symmachia xypete

(Hewitson, 1870)

Tiger-striped Metalmark

Nicaragua to Panama