________________________________ 
Species   Thessia athesis

Thessia athesis

(Hewitson, 1867)

Athesis Cloudywing

Panama, Colombia, Venezuela to
Tobago